Brand

Reklamačný poriadok

Formulár na uplatnenie reklamácie

Formulár odstúpenie od zmluvy

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK (podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho
zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z.
 
I. Všeobecné ustanovenia 
1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať záväzným
technickým normám. 
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri
použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena. 
3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri
samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom
zaplatenia kúpnej ceny za tovar. 
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy,
zničenia a poškodenia veci. 
 
II. Lehoty na uplatnenie reklamácie 
1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru
kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie
(expiračná doba), záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tejto lehoty. 
2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci
povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste
sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky. 
3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva
zanikajú. 
 III. Miesto uplatnenia reklamácie 

2

1. Miestom uplatnenia reklamácie je miesto, kde bol tovar zakúpený. V prípade internetového
obchodu je miestom reklamácie miesto umiestnenia predajne uvedenej na internetovej stránke.
Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po
prejavení sa vady u predajcu. Kupujúci pri uplatnení reklamácie musí predložiť doklad o kúpe
výrobku a príslušenstva k ošetrovaniu výrobku, ak to povaha výrobku vyžaduje. Ak je tovar
naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nemusí
byť reklamácia predávajúcim uznaná. 
2. Predajca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený,
jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojim podpisom potvrdí
odovzdanie reklamovaného tovaru. 
3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je
vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
4. Partnerom pre vybavovanie reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri
rozhodovaní o vybavení reklamácie, ak zákon neustanovuje inak. 
 
IV. Odstrániteľné vady 
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a
riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové
vlastnosti tovaru. 
3. V prípade, že predávaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To
isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti. 
4. Predávajúci má právo možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez
vady. 
5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má
právo od zmluvy odstúpiť. 
6. Doba od uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady až po doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 
 

3

V. Neodstrániteľné vady 
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. 
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a
spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania. 
 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných
podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný,
záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle
ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa
nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo
priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa
návodu,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už
z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť
obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby
alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na prevádzku v Trnave, Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava
avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné
vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar
zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu
dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný
formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamačný formulár sa nachádza na tejto stránke

4

v časti „Návody a formuláre“ Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou)
alebo osobne (nie formou e-mailu).
8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo
zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí
sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do
3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej
lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu
vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
10. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola
bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená
bez zbytočného odkladu,
b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú
vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci
má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté
právo má kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád
vec riadne užívať,
e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
veci.

11. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci
potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku
v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním
reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru,
poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku
reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 
13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.
Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším
podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
15. Kontakt: BT DOMINIK s.r.o., so sídlom Čajkovského 6333/46. 917 08 Trnava mail:
mojspanok@gmail.com
Tieto reklamačné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom 25. 11. 2021
 

5

                                                                                                          Pavol Pösinger
                                                                                                          konateľ spoločnosti
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01  Trnava
tel.: 033/321 25 27

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bytovytextil.sk, bytovytextil.sk

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.mojspanok.sk