Brand

Obchodné podmienky

Všeobecné a Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné meno  BT DOMINIK s.r.o.
Ulica a číslo Čajkovského 6333/46
PSČ a mesto 917 08 Trnava
IČO 36747050
DIČ 2022331333
IČ DPH SK2022331333

Zápis v registri

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sro, vo vložke číslo 19725/T.

Bankové spojenie SK33 7500 0000 0040 2087 1485
Telefón/Mobil 0910 942 978
E-mail info@mojspanok.sk
Príjem objednávok cez e-shop nonstop

Prevádzková doba 8:00 – 15:30 hod
Zodpovedný vedúci Pavol Pösinger

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01  Trnava
tel.: 033/321 25 27

Článok I.
Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je:
BT DOMINIK s.r.o., so sídlom Čajkovského 6333/46. 917 08 Trnava
Predávajúcim je:
BT DOMINIK s.r.o., so sídlom Čajkovského 6333/46. 917 08 Trnava
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.mojspanok.sk je:
BT DOMINIK s.r.o., so sídlom Čajkovského 6333/46. 917 08 Trnava
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona
č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho
predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie
tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré majú uvedenú cenu a táto nie
je nulová.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu a e-mailovej
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo
ním oprávnenou osobou.
Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na
diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb
informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý
zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 
Článok II.
Cena
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania objednávky kupujúcim.
 
Článok III.
Objednávka
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim
vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a
riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a
platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním
stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. 
Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom,
že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je
potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku. V prípade, ak kupujúci neobdrží potvrdzujúci e-mail, alebo mu
systém ukončiť objednávku tovaru neumožní, môže to znamenať, že objednávka bola vytvorená nesprávne,
alebo s nesprávnym e-mailovým kontaktom, ale môže to znamenať aj skutočnosť, že produkt, ktorý kupujúci
objednáva, nie je v požadovanej farbe momentálne k dispozícii na sklade výrobcu. 
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len
na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje
inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-
mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré
kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho
nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo
odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení
maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom
sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z
dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má
predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce
údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp.
neexistujúca adresa. 
 
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo doručovateľovi)
b. osobný odber (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru)
c. platba kartou vopred - online VISA
d. platba bankovým prevodom na účet cez IBAN: SK33 7500 0000 0040 2087 1485
2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI. týchto všeobecných obchodných
podmienok.
3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a. zľavu na základe prebiehajúcej akcie
4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
Článok V.
Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo
ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Táto podmienka neplatí, ak nemôže prísť k dodaniu tovaru z

dôvodu vyššej moci, ako sú prekážky na strane výrobcu, uzatvorené sklady dodávateľov v súvislosti s COVID-
19 a podobne.
Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z rôznou dobou dostupnosti, objednávka bude
vyexpedovaná až keď bude k dispozícii tovar s najdlhšou dobou dostupnosti.
Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra, návod, formulár na odstúpenie od zmluvy, ak sa nejedná o
tovar zhotovovaný na zákazku, alebo osobitnej požiadavky spotrebiteľa.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
Služby GLS
 Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
Poplatok za poštovné a balné si určuje zákazník pri vytváraní svojej objednávky. Vyberá si s ponúkaných
možností na našej stránke a podľa vlastného výberu. Najnižší základný poplatok za poštovné a balné účtujeme 4,99€.
V prípade doručenia GLS kuriérom je tovar doručený do 48 hodín od podania na kuriérsku prepravu GLS.  

Možnosti platby za doručenie (HODNOTA TOVARU S DPH) Poplatok v Eur
   
Dobierka GLS kuriér od 1,00 do 49,99 Eur (s DPH) -  4,99
Dobierka GLS nad 50,00 Eur (s DPH) (vrátane) ZDARMA - 0,00

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od dopravcu.
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet
kúpnej zmluvy.

 
Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno
poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne
pre jedného spotrebiteľa.
 
Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
 9. Odstúpenie od vybavenej objednávky
9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve
prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote
určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať
kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho
odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení
od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, ak takáto záloha bola zaplatená.
9.2. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a
riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
9. 3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, a to v rozsahu potrebnom na
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
9. 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa - tovary objednané kupujúcim v
jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, - dodáva tovar
pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, - na
základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného
tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty
na odstúpenie od zmluvy.
9.6 Oznámenie o rozhodnutí pristúpiť k Odstúpeniu od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a to
spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že dôjde ku odstúpeniu od zmluvy a následne Formulára na odstúpenie
od zmluvy, ktorý sa nachádza TU (link v Obchodných podmienkach). Kupujúci zároveň obdrží Formulár na
odstúpenie od zmluvy už v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré dostane mailom a taktiež spolu s objednaným
tovarom na rube faktúry, alebo dodacieho listu.
Vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy spolu s originálom faktúry kupujúci priloží k vrátenému tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané
predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku.
9.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok
musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu
kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie, najmä číslo účtu v tvare IBAN a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
9.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s
kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné
platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3,
ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom
zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
9.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od
kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto
obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.
9.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,
nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
9.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane
nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť
kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je
doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne,
že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť
podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
9.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ
nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
9.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci
pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu
v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
9.15. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý vrátil poškodený alebo
neúplný, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej náhrade, prípadne môže predajca uplatniť svoj nárok
súdnou cestou. 
9.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným
súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy.
• predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu
zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu
predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
zmontovaný nábytok a pod.
9.17.Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
 Článok XI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:

 prevziať objednaný tovar,
 zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
 dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru
za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 
Článok XII.
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č.
18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa
sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami;
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail:
info@mojspanok.sk;
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
neaktuálne;
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,
aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje;
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom;
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona;
g) právo na prenosnosť osobných údajov;
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
 meno a priezvisko, fakturačnú adresu, prípadne adresu dodania, ak je odlišná od fakturačnej adresy,
kontaktné telefónne číslo, E-mailovú adresu
Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky
dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích)
listov, zabezpečenia dopravy, ako aj účtovania v účtovníctve.
1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním stránok
a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané
vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok
a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako

náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a
podobne.
2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach
internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom
internetovom prehliadači.
3. Prevádzkovateľ vykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov.
 
Článok XIII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že
si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu
neprevzal tento tovar, alebo ho neprevzal ani po výzve predávajúceho, doručenej formou e-mailu, sms
správy, alebo telefonickej výzve. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod
2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým
spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou
objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a
zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti. 
 
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných
obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom
tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky
kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak
sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o
nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo
dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských
sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-
alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý
z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň
môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-
line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde
spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb,
Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z.
ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené
v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
Článok XV.
Všeobecné, špecifické a doplnkové informácie pre e-shop www.mojspanok.sk
Na našej stránke sa nemusíte zaregistrovať a nakupovať môžete ihneď aj bez registrácie. Registrácia je
dobrovoľná a záleží od Vášho rozhodnutia.
Dodacie lehoty sú vyjadrené v pracovných dňoch a pri objednávke s viacerými položkami je rozhodujúci termín
dodania, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dodacou lehotou. 
Tieto všeobecné a obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 09.12. 2021

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bytovytextil.sk, bytovytextil.sk

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.mojspanok.sk